DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Et iværksætterselskab skal stiftes med en startkapital mellem 1,00 kr. og 49.999 kr. Ved denne selskabsform er man forpligtet til at opspare 25 % af det årlige overskud indtil man har opsparet 50.000 kr. Efterfølgende kan ejerne omregistere selskabet til et anpartsselskab også kendt som et ApS. Derudover kan ejerne først udlodde udbytte, når der er opsparet 50.000 kr. i selskabet. Ejerne af IVS’et har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at de kun hæfter for selskabskapitalen, hvis selskabet skulle dreje nøglen om. I forhold til hvem der kan stifte et IVS, kan det både være juridiske og fysiske personer. Dog skal selve selskabsstiftelsen ske ved indskud af kontanter, hvilket betyder, at man ikke kan oprette et IVS med aktiver.

Når et IVS skal registreres, således selskabet lovligt kan drive virksomhed, henvender man sig til Erhvervsstyrelsen og får tildelt et CVR-nummer. I forbindelse med registreringen skal man indsende et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter, som er underskrevet af alle stiftere også kendt som den stiftende generalforsamling. Det er vigtigt at stiftelsesdokumentet og vedtægterne er i overensstemmelse med selskabsloven, hvor der står angivet, at dokumenterne blandt andet skal indeholde information om stifterne, selskabsformen, startkapital, anparterne, selskabets navn, formål og regnskabsår. Det skal også fremgå af dokumenterne, hvilke formalia der gør sig gældende i forhold til afholdelse af generalforsamling og eventuelle andre forhold der er vedtaget for selskabet.

Vælger man at oprette et IVS, er der hverken revisionspligt eller krav til at udpege en bestyrelse. Dog har man mulighed for at tilvælge begge dele enten ved stiftelsen eller ved en beslutning truffet af generalforsamlingen senere hen i selskabets levetid.

Når der er opsparet 50.000 kr. i kapital, har man mulighed for at omregistrere sit IVS til et ApS. Det er fordelagtigt, da der registreres en højere kapital, som kunder og samarbejdspartnere i mange tilfælde ser positivt på, da det vidner om en sund forretning. Ønsker man at lade sit IVS omregistrere, gøres det ved at henvende sig til en revisor, som går ind og laver en vurderingsberetning. Dette fungerer som bevis for den registrerede kapital, som minimum skal udgøre 50.000 kr. Derudover skal der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat, hvor det ændringerne vedtages. Herefter indberettes det til Erhvervsstyrelsen, som fuldender selve registreringen.

Hvis man gerne vil ændre f.eks. iværksætterselskabets navn eller formål, gøres det ved at få det vedtaget i et generalforsamlingsprotokollat og efterfølgende anmelde det til Erhvervsstyrelsen.

Der følger en række forpligtelser med, når man ønsker at drive et IVS. Der skal føres en ejerbog over selskabets anpartshavere og man skal registrere selskabets legale og reelle ejere i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister. Vil man gerne overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller tilføje en ny anpartshaver ved stiftelse af nye anparter, gøres det ved dels at anføre det i ejerbogen og dels at registrere det i det offentlige ejerregister.