DEL

.

Du er muligvis stødt på begrebet Scheins isbjerg, men hvad dækker dette begreb egentlig over? Og hvorfor er det vigtigt?

Scheins isbjerg er en beskrivelse af virksomhedskultur. I 1980’erne begyndte mange at kigge på virksomheder på en ny måde, nemlig som en slags lukkede samfund med deres egen kultur.

Idéen er, at du ved at skabe en god og sund virksomhedskultur kan gøre virksomheden til et attraktivt sted at være. På den måde øger du produktiviteten, og samtidig sparer du penge på rekruttering, fordi dine medarbejdere har større lyst til at blive i deres kultur.

Hvorfor er det et isbjerg?

Isbjerget bruges i mange sammenhænge til at beskrive noget, hvor kun en lille del af helheden er synlig. Metaforen fungerer, fordi det er almindeligt kendt, at kun ca. den øverste tiendedel af et flydende isbjerg ligger over vandoverfladen. Resten er usynligt. Det ligger også i metaforen, at den usynlige del kan være farlig, fordi skibe kan forlise på den usynlige del.

Enhver kultur – og dermed også en virksomhedskultur – består ifølge Schein af både synlige og usynlige dele. Han deler det op i tre kategorier

  • Artefakter
  • Værdier
  • Grundlæggende antagelser

Den synlige kultur

Den synlige del af Scheins isbjerg er artefakterne. Artefakter er først og fremmest virksomhedens ting og sager.

Det er de fysiske strukturer, som huse, biler, borde, stole og så videre. Men det er også de mere uhåndgribelige ting, som virksomhedens historie og de ritualer og traditioner, der er knyttet til virksomheden, og som er kendte. Virksomhedens sprog og fortælling om sig selv hører også til artefakterne og den synlige del af kulturen.

Sammenfattet er artefakterne altså den adfærd, som der kan observeres i og omkring virksomheden sammen med de ting, der kan røres ved.

Dette er ifølge Schein den del af isbjerget, som helt og fuldt ligger over vandets overflade.

Den delvist synlige kultur

Virksomhedens værdier er delvist synlige og delvist usynlige. Schein kalder dette for de delte værdier.

Virksomhedens ledelse opstiller i sin strategi scenarier for, hvor virksomheden skal bevæge sig hen. Værdierne handler om, hvilke hensyn virksomheden skal tage på sin vej derhen.

Disse værdier er i en moderne organisation klart formulerede og tydeligt meldt ud til alle. Men ofte gælder der også nogle ukendte underliggende værdier. For eksempel er det sjældent, at en virksomhed udtaler, at deres højeste mål er at tjene så mange penge som muligt til aktionærerne – selvom dette i sagens natur er en evig sandhed.

Derfor er den del af virksomhedens værdier, som meldes klart ud til offentligheden og medarbejderne en synlig del af virksomhedens kultur. Den tilhører dermed den del af isbjerget, som er oven vande.

Men lige under vandoverfladen lurer de endnu mere grundlæggende værdier, som ofte er mere skjulte.

Den usynlige kultur

På dybere vand finder du virksomhedens skjulte kultur eller kulturer. Schein betragter dette som delte antagelser.

Alle små ritualer og talemåder, som finder sted i virksomheden hver eneste dag blandt medarbejdere på gulvet og helt op til den øverste ledelse, og som ingen i sig selv er opmærksomme på, hører til den usynlige del af virksomhedens kultur.

Disse grundlæggende delte antagelser er i bedste fald ting, som alle i virksomheden er enige om uden nødvendigvis at tale om det.

Men i mange virksomheder opstår også subkulturer, som har andre grundlæggende antagelser, og det kan være ødelæggende for en virksomheds kultur, hvis disse kommer for stærkt til udtryk.

Hvad er Scheins Isbjerg?

Læs mere om digital strategi her.